Často kladené otázky

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky. V přípaďě, že chcete vědět více, tak nás můžete navštívit, nebo nás kontaktovat pomocí emailu nebo telefonu. Rádi Vám odpovíme.

Bible je skutečně Kniha knih, pokladem jak po stránce literární tak obsahové.

Ačkoli vznikla před více jak dvěma tisíci lety, přesto svým poselstvím je živá, promlouvá ke čtenářům v každé době.

J.A. Bengel o ní řekl: „Bible je dopis, který mi nechal napsat Bůh, podle ní Ho mám poznávat i řídit svůj život.“ Skrze Bibli nám chce Bůh odhalit pravdu o sobě i o nás. Reálně hovoří o lidské nouzi a o možnosti řešení. Člověk v ní může spatřovat návod pro život a jak Ho poznat.

Ano, nejdůležitější poznatek z Bible je setkat se s Ježíšem a být zachráněn ze své bídy. Bible ovšem není jen teoretickou knihou (konflikt dobra se zlem, smysl života), ale i nesmírně praktickou (jak se chovat k lidem, rady pro manželství, kde hledat moudrost, sílu a pomoc ve složitých situacích).

Číst ji znamená odhalovat a poznávat skutečné bohatství. Neváhejte a nechejte se pozvat ke čtení…

Kým je podle vašeho názoru Ježíš z Nazareta?

Vaše odpověď ovlivní nejen váš život nyní, ale i vaši věčnou existenci.

Kdo je podle vašeho názoru…

  •             Nejvýznamnější osobností všech časů?
  •             Největším vůdcem?
  •             Největším učitelem?
  •             Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra?
  •             Tím, kdo žil nejsvatějším životem?

Jestliže navštívíte kteroukoli část dnešního světa a budete se bavit s lidmi libovolného náboženství, kteří znají historická fakta, pak bez ohledu na to, nakolik vážně své náboženství berou, uznají, že Ježíši z Nazareta se nikdo nevyrovná. On je tou nejneobyčejnější osobností všech dob.

 Ježíš změnil běh dějin. Dokonce i datum na dnešních novinách svědčí o tom, že Ježíš Nazaretský žil před téméř 2 000 lety na této zemi. Roky a letopočty se označují jako “před Kristem” a “po Kristu”.

JEHO PŘÍCHOD BYL PŘEDPOVÍDÁN

 Již stovky let před tím, než se Ježíš narodil, jsou v Bibli zaznamenána slova izraelských proroků, kteří předpovídali jeho příchod. Starý zákon, jenž psalo mnoho lidí v průběhu 1 500 let, obsahuje více než 300 proroctví popisujících do detailů Ježíšův příchod. Všechna se přesně vyplnila, včetně jeho zázračného narození, života bez hříchu, nespočetných zázraků, smrti a zmrtvýchvstání.

Život, kterým Ježíš žil, zázraky, které vykonal, slova, jež říkal, jeho smrt na kříži, vzkříšení a nanebevstoupení – to vše ukazuje na skutečnost, že Ježíš nebyl jen pouhým člověkem. Ježíš prohlásil: „Já a Otec (Bůh) jsme jedno” (Jan 10,30), „Kdo vidí mne, vidí Otce” (Jan 14,9) a „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne” (Jan 14,6).

JEHO ŽIVOT A JEHO ZVĚST PŮSOBÍ ZMĚNY 

Jestliže sledujete život a vliv Ježíše Nazaretského z historického hlediska, zjistíte, že on a poselství, se kterým přišel, způsobují velké změny v životech lidí a národů. Kdekoli jeho učení a vliv zasáhly, tam byla uznávána posvěcenost manželství, práva žen a demokratické principy, byly zakládány školy a univerzity, přijímány zákony na ochranu dětí, bylo zrušeno otroctví a uskutečnilo se mnoho dalších změn pro dobro lidstva.Dramaticky se také změnily životy jednotlivých lidí. Například Lew Wallace, známý americký generál, diplomat a literární génius, byl zapřísáhlým ateistou. Dva roky věnoval tomu, aby v nejvýznamnějších knihovnách Evropy a Ameriky prostudoval a shromáždil informace pro knihu, jíž by navždy zničil křesťanství. Když psal druhou kapitolu, náhle zjistil, že klečí na kolenou a volá k Ježíši: „Můj Pane, můj Bože!“. Nemohl již déle odmítat, že Ježíš Kristus je Boží Syn, neboť našel závažné a nepopiratelné důkazy. Později Lew Wallace napsal knihu Ben Hur, která je jedním z nejvýznamnějších románů, odehrávajících se v době Ježíše Krista.

Podobně profesor Oxfordské univerzity C.S. Lewis jako agnostik léta popíral božství Ježíše Krista. Avšak poté, co prostudoval ohromující důkazy jeho božství, přijal Krista jako svého Spasitele a Pána.

BŮH, LHÁŘ NEBO ŠÍLENEC?  

Ve své známé knize K jádru křesťanství řekl Lewis toto: „Člověk, který by byl pouze člověkem a říkal takové věci jako Ježíš, by nemohl být velkým učitelem mravnosti. Byl by to buď šílenec na úrovni člověka, který se pokládá třeba za vejce, nebo přímo ďábel. Musíme se rozhodnout. Buď tento muž byl a je Boží Syn, nebo byl blázen nebo ještě něco horšího. Můžete ho umlčet jako blázna, nebo mu můžete padnout k nohám a nazvat ho Pánem a Bohem. Ale nemůžete říkat žádné rádoby smířlivé nesmysly o tom, že to byl velký člověk a učitel. Tuto možnost nám nedal.“

Kým je pro vás Ježíš z Nazareta? Váš život tady na zemi i po celou věčnost je ovlivněn tím, jak si na tuto otázku odpovíte.

 Většina náboženství byla založena lidmi a jejich podstatou jsou člověkem vytvořené filozofie, pravidla a zásady chování. Jestliže oddělíte zakladatele náboženství od jeho učedníků a praktik uctívání, změní se jen málo.

Avšak oddělíte-li Ježíše Krista od křesťanství, nezbyde vám nic. Biblické křesťanství není pouhá životní filozofie ani etický systém či lpění na náboženských rituálech. Pravé křesťanství je založeno na živém, osobním vztahu se vzkříšeným žijícím Spasitelem.

VZKŘÍŠENÝ ZAKLADATEL

Ježíš z Nazareta byl ukřižován, pohřben a o tři dny později vstal z mrtvých. Žádné jiné náboženství neprohlašuje, že jeho zakladatel vstal z mrtvých. V tomto ohledu je křesťanství unikátní. Jakýkoli argument pro platnost křesťanství stojí a padá s důkazy vzkříšení Ježíše z Nazareta.

 Po celá staletí až do dnešní doby většina velkých učenců, kteří zvážili důkazy o zmrtvýchvstání, věřila a věří, že Ježíš je živý.

 Poté, co Simon Greenleaf, profesor právnické fakulty Harvardovy univerzity, prostudoval důkazy vzkříšení podané pisateli evangelií, řekl: „Nebylo by možné, aby autoři evangelií trvali na tom, co vyprávěli, kdyby Ježíš opravdu nevstal z mrtvých a kdyby tuto skutečnost neznali stejně jako ostatní fakta.“

 John Singleton Copley, uznávaný jako jeden z nejvýznačnějších právníků v britské historii, poznamenal: „Vím docela dobře, co je to důkaz. A řeknu vám, že takové důkazy, jaké jsou pro zmrtvýchvstání, ještě nikdy nebyly vyvráceny.“  

PROČ VĚŘIT

Zmrtvýchvstání je středem křesťanské víry. Proto je zde uvedeno několik důvodů, proč ti lidé, kteří studovali vzkříšení, věří, že je to pravda.

 PŘEDPOVĚZENO: Za prvé Ježíš sám předpověděl svou smrt a zmrtvýchvstání, které se staly přesně tak, jak řekl (viz Lukáš 18,31-33).

PRÁZDNÝ HROB: Za druhé vzkříšení je jediným možným zdůvodnitelným vysvětlením Ježíšova prázdného hrobu. Pečlivé čtení biblických záznamů ukazuje, že hrob, kde leželo Ježíšovo tělo, byl přísně střežen římskými vojáky a uzavřen obrovskou kamennou deskou. Jestliže, jak říkají někteří, Ježíš nezemřel, ale jen zeslábl, stráž a kámen by mu zabránili v útěku, stejně jako by zabránili jakémukoli pokusu o únos ze strany jeho učedníků. Ježíšovi nepřátelé by nikdy nevzali jeho tělo, neboť prázdný hrob by posloužil pouze víře v jeho zmrtvýchvstání.

OSOBNÍ SETKÁNÍ: Za třetí zmrtvýchvstání je jediným odůvodnitelným vysvětlením toho, že se Ježíš Kristus zjevoval svým učedníkům. Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš při nejméně 10 příležitostech zjevil těm, kteří jej znali, a také více než 500 lidem najednou. Kristus dokázal, že tato zjevení nebyla halucinacemi: jedl s nimi, mluvil s nimi a oni se ho dotýkali.

VZNIK CÍRKVE: Za čtvrté zmrtvýchvstání je jediným rozumným vysvětlením pro počátek křesťanské církve. Křesťanská církev je v lidských dějinách největší institucí, jaká kdy existovala. Více než polovina prvního křesťanského kázání se týkala zmrtvýchvstání (Skutky 2,14-36). Prvotní církev zřejmě věděla, že právě to je podstatou jejího poselství. Nepřátelé Ježíše a jeho následovníků by je mohli kdykoli zastavit prostě tím, že by ukázali jeho tělo.

ZMĚNĚNÉ ŽIVOTY: Za páté zmrtvýchvstání je jediným logickým vysvětlením pro změny v životech učedníků. Opustili Ježíše před tím, než byl ukřižován a po jeho smrti byli zklamaní a plní strachu. Neočekávali, že Ježíš vstane z mrtvých (Lukáš 24,1-11).

A přece po Ježíšově zmrtvýchvstání a po tom, co prožili o letnicích, titíž ustrašení a zklamaní muži a ženy byli změněni mocnou silou vzkříšeného Krista. V jeho jménu od základů změnili svět. Mnozí z nich pro svoji víru ztratili život, jiní byli krutě pronásledováni. Jejich odvážné chování nedává smysl bez toho, že byli přesvědčeni, že Pán Ježíš Kristus opravdu vstal z mrtvých. Byl to fakt, pro který stálo za to zemřít.

 Za více než 40 let práce s lidmi na univerzitách jsem se nesetkal s člověkem, který by poctivě zvážil ohromující důkazy, jenž prokazují božství Ježíše Krista, a nepřipustil by, že je Synem Božím a zaslíbeným Mesiášem. I když jiní nevěří, upřímně přiznávají, že si ještě nenašli čas na to, aby si přečetli Bibli a přemýšleli o historických faktech, týkajících se Ježíše.

ŽIVÝ BŮH: Díky Ježíšovu vzkříšení jeho opravdoví následovníci nedodržují pouze jakýsi morální kodex dávno mrtvého zakladatele, ale mají živý, osobní vztah s živým Bohem. Ježíš Kristus žije i dnes a věrně žehná a obohacuje životy těch, kteří mu důvěřují a poslouchají ho.

Během staletí mnozí uznali, že Ježíš je Bohem, včetně lidí, kteří měli obrovský vliv na svět. Francouzský fyzik a filozof Blaise Pascal měl na mysli to, že každý člověk potřebuje ve svém životě Krista, když řekl: „V srdci každého člověka existuje Bohem stvořené prázdné místo, které může zaplnit pouze Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista.“

Chtěli byste osobně poznat Ježíše Krista jako Pána a Spasitele? Třebaže to zní velmi odvážně, je to možné! Ježíš touží navázat s vámi osobní, láskyplný vztah. On už pro to vykonal všechno, co bylo potřeba.

 Jeden z možných způsobů, jak se o vztahu s Kristem dovědět víc, je kliknout na tento odkaz … (odkaz na stránky Campus Crusade for Christ – v České republice reprezentováno organizací Nový život, o.p.s.)

Nedělní bohoslužby jsou každou neděli od 10:00. Rádi Vás uvidíme. Ostatní aktivity naleznete v záložce Aktivity.

Naše modlitebna se nachází naproti Zábřežskému zámečku, blízko zastávky Závoří.

Adresa: Závoří 101/32, Ostrava – Zábřeh

Neodpověděli jsme vám na vaše otázky ?

Můžete se nás zeptat pomocí emailu, nebo telefonu. Také nás můžete navštívit. Seznam pravidelných aktivit najdete v menu